კომპანია მომხმარებელს სამშენელო-სარემონტო სამუშაოებთან ერთად, სთავაზობს
საპროექტო სამუშაოებით. ჩვენი გუნდი დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური,
გამოცდილი არქიტექორებითა და კონსტრუქტორებით, სამუშაო სპეციფიკიდან
გამომდინარე, კომპანია საპროექტო სამუშაოებს ახორციელებს შესაბამისი
კვალიფიკაციის მქონე კადრებით.
საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით, გუნდი მუდამ მზად არის ახალი
გამოწვევებისთვის და მომხმარებელს სთავაზობს შესაძლებლობას მათი მოთხოვნების
რეალიზებისთვის გამოიყენოს უფრო მეტად დახვეწილი და შემოქმედებითი მიდგომები.